برنامه کلاس های یوگا

روزساعتسطحمربیفراگیران
یکشنبه ها17-18:30مبتدیخانم الهه دوانیبانوان
یکشنبه ها17-18:30مبتدیخانم گیتا هارپابانوان
دوشنبه ها17-18:30مبتدیخانم آزاده تبریزیانبانوان
چهار شنبه ها11-12:30مبتدیخانم الهه دوانیبانوان
چهار شنبه ها17-18:30مبتدیخانم مریم عاطف شعاربانوان
چهار شنبه ها19-20:30مبتدیخانم مهدیه نورالهیبانوان
شنبه ها15-16:30متوسطهخانم پریا میرحاجبانوان
شنبه ها17-18:30متوسطهخانم مریم عاطف شعاربانوان
شنبه ها19-20:30متوسطهخانم تیام شعبانیبانوان
یکشنبه ها9-10.30متوسطهخانم گیتا هارپابانوان
یکشنبه ها13-14:30متوسطهخانم تیام شعبانیبانوان
دوشنبه ها9-10:30متوسطهخانم عاطفه پیرونذیربانوان
دوشنبه ها11-12:30متوسطهخانم شادی صفریبانوان
دوشنبه ها19-20:30متوسطهخانم سامیه فخاری نژادبانوان
دوشنبه ها19-20:30متوسطهخانم مهدیه نورالهیبانوان
سه شنبه ها9-10:30متوسطهخانم گیتا هارپابانوان
سه شنبه ها11-12:30متوسطهخانم مینو بلاغیبانوان
سه شنبه ها13-14:30متوسطهخانم زهرا محققیبانوان
پنج شنبه ها9-10:30متوسطهخانم گیتا هارپابانوان
پنج شنبه ها9-10:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
پنج شنبه ها11-12:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
پنج شنبه ها15-16:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
شنبه ها9-10:30پیشرفته خانم گیتا هارپابانوان
شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم تیام شعبانیبانوان
شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم زهرا محققیبانوان
یکشنبه ها9-10:30پیشرفته خانم نیلوفرعابدیبانوان
یکشنبه ها11-12:30پیشرفتهخانم نیلوفرعابدیبانوان
یکشنبه ها11-12:30مبتدیخانم تیام شعبانیبانوان
یکشنبه ها و چهارشنبه ها13-14:30پیشرفتهخانم الهه دوانیبانوان
یکشنبه ها17-18:30متوسطهخانم رامش قنبریبانوان
یکشنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم معصومه زرین پوربانوان
یکشنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم معصومه زرین پوربانوان
یکشنبه ها19-20:30پیشرفتهخام عاطفه پیرونذیربانوان
دوشنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم آتوسا ملکیبانوان
دوشنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم زهرا محققیبانوان
دوشنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم تیام شعبانیبانوان
سه شنبه ها9-10:30پیشرفتهخانم زهرا محققیبانوان
سه شنبه ها16:30-18پیشرفتهخانم مریم عراقیبانوان
سه شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم مریم مهرخوانبانوان
سه شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم گیتا هارپابانوان
سه شنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم گیتا هارپابانوان
چهار شنبه ها11-12:30پیشرفتهخانم پریا میرحاجبانوان
پنج شنبه ها13-14:30پیشرفتهخانم ساناز شفقیبانوان

برنامه کلاس های ویژه

دورهروزساعتمربیفراگیران
یوگای بزرگسالان(سلامتی)شنبه ها9-10:30خانم مرجان مانوسی فربانوان
یوگای بزرگسالان(سلامتی)شنبه ها 11-12:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگای بزرگسالان(سلامتی)چهارشنبه ها 11-12:30خانم مرجان مانوسی فربانوان
یوگا کمر درد و سلامتشنبه ها9-10:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتشنبه ها15-16:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتدو شنبه ها15-16:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتسه شنبه ها11-12:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتچهار شنبه ها17-18:30خانم آزاده تبریزیانبانوان
یوگا کمر درد و سلامتپنج شنبه ها13-14:30خانم آزاده تبریزیانبانوان
یوگای صورتپنجشنبه ها11-12خانم مریم مهرخوانبانوان
یوگای نوجوانان(18-13سال)یکشنبه ها19-20:30خانم تیام شعبانیبانوان
یوگای کودکان(7-3سال)پنج شنبه ها11-12:30خانم پریا میرحاجدختران وپسران
یوگای کودکان(12-8سال)پنج شنبه ها13-14:30خانم پریا میرحاجدختران
یوگای باردارییکشنبه ها11-12:30خانم الهه دوانیبانوان
یوگای بارداریچهارشنبه ها11-12:30خانم الهه دوانیبانوان
یوگای بارداریچهارشنبه ها17-18:30خانم الهه دوانیبانوان
یوگاآسانا و افزایش حجم ریه(مبتدی)دوشنبه ها11-12:30خانم ستایش نانکلیبانوان
یوگاآسانا و افزایش حجم ریه(پیشرفته)دوشنبه ها13-14:30خانم ستایش نانکلیبانوان
آموزش جالانتی (خانم ها)براساس تقاضابراساس تقاضاتوسط مربیان کارآزمودهبانوان
آموزش جالانتی (آقایان)براساس تقاضابراساس تقاضاتوسط مربیان کارآزمودهآقایان